Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van dienstverlening van PM advocaten kantoorhoudende te (2011 WP) Haarlem aan de Barrevoetestraat nr 8.

1
PM advocaten is een samenwerkingsverband tussen twee kantoren: P.J. van de Pol Advocaat, zelfstandig gedreven door mr. P.J. van de Pol en A.E. Muller Advocaat, zelfstandig gedreven door mr. A.E. Muller.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1
Deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: de Algemene Voorwaarden) zijn van toepassing op elke door een cliënt of door cliënten aan PM advocaten individueel verstrekte opdracht, aanvullende en vervolgopdrachten daaronder mede begrepen, en zijn voorts van toepassing op elke activiteit verricht door PM advocaten door mrs. van de Pol en Muller voornoemd.

2.2
In de Algemene Voorwaarden wordt onder PM advocaten begrepen iedere individuele advocaat die bij PM advocaten werkzaam is, en telkens wanneer in de Algemene Voorwaarden de term PM advocaten gebruikt dient daaronder tevens te worden verstaan iedere individuele advocaat als in artikel 1 voornoemd wordt bedoeld.

2.3
Elk beding in de Algemene Voorwaarden is mede van toepassing op de eenmanszaken Van de Pol advocaat en Muller advocaat welke behoort tot het samenwerkingsverband van PM advocaten.

Algemene Voorwaarden PM advocaten
2.4.
Op de Algemene Voorwaarden kan een beroep gedaan worden door:

  1. een cliënt van PM advocaten
  2. PM advocaten.

Opdracht
3.1
Iedere opdracht van een cliënt aan PM advocaten wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door één of meer individuele advocaten. “Opdrachtnemer” is degene die zich jegens een opdrachtgever verbindt tot het verrichten van werkzaamheden ter uitvoering van een overeenkomst van opdracht. De Opdrachtnemer dient bij de uitvoering van werkzaamheden de zorg van een goed Opdrachtnemer in acht te nemen.

3.2
Iedere opdracht van een cliënt aan PM advocaten wordt uitsluitend aanvaard en uitgevoerd op voorwaarde en ervan uitgaande dat de Algemene Voorwaarden daarop, zonder enig voorbehoud, van toepassing zijn. De overeenkomst van opdracht komt tot stand op het moment dat de door cliënt/ cliënten ondertekende opdrachtbevestiging door de Opdrachtnemer is ontvangen of zoveel eerder als partijen beginnen met de uitvoering van de overeenkomst.

3.3
Indien ten behoeve van de dienstverlening door PM advocaten inschakeling van één of meer deurwaarders vereist of gewenst is, dient daarvoor voorafgaande toestemming van cliënt te worden verkregen. Indien cliënt hiermee akkoord gaat, dan valt deze dienstverlening onder de werking van de Algemene Voorwaarden.

Indien ten behoeve van de dienstverlening door PM advocaten inschakeling vereist of gewenst is van één of meer derden, niet zijnde een deurwaarder (zoals bijvoorbeeld een notaris, een accountant, een belastingadviseur, een vertaler enz.) dan zal daarover zo mogelijk met de cliënt overleg worden gevoerd. Hierbij zal door PM advocaten steeds de nodige zorgvuldigheid in acht worden genomen. Een derde zal pas worden ingeschakeld door PM advocaten na de voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van cliënt/cliënten daartoe.

Algemene Voorwaarden PM advocaten
3.4
Indien een door PM advocaten ten behoeve van de dienstverlening aan een cliënt ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid beperkt, dan verleent deze cliënt of verlenen deze cliënten PM advocaten uitdrukkelijk de bevoegdheid om voor elke aan PM advocaten gegeven opdracht deze aansprakelijkheidsbeperking namens of mede namens de cliënt of cliënten te aanvaarden.

Declaratie
4.1
Voor de uitvoering van de opdracht is de cliënt het tussen cliënt en de opdrachtnemer overeen te komen honorarium op basis van een uurtarief verschuldigd, vermeerderd met verschotten, belaste kantoorkosten, omzetbelasting en vermeerderd met de honoraria en kosten van de voor of in verband met de uitvoering van de opdracht van cliënt ingeschakelde derden.

4.2
In zaken die door PM advocaten worden behandeld op basis van het wettelijk systeem van gefinancierde rechtsbijstand, is de declaratie beperkt tot de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing alsmede op grond van voormeld wettelijk systeem voor rekening van de cliënt komen.

4.3
Indien de uitvoering van de opdracht zich uitstrekt over een periode van langer dan een maand, kunnen door de opdrachtnemer werkzaamheden althans door en/of in opdracht van PM advocaten werkzaamheden tussentijds in rekening worden gebracht.

4.4
PM advocaten is gerechtigd aan een cliënt de betaling van een voorschot en de betaling van verschotten tussentijds in rekening te brengen. Een van een cliënt ontvangen voorschot wordt verrekend met het in het kader van de desbetreffende opdracht aan de cliënt in rekening te brengen totaalbedrag van de einddeclaratie, met dien verstande dat PM advocaten een dergelijk voorschot ook kan verrekenen met een tussendeclaratie of tussendeclaraties.

4.5
PM advocaten is gerechtigd aan een cliënt de betaling van een voorschot in rekening te brengen en betaling daarvan te verlangen voordat met de uitvoering van de opdracht van de cliënt een aanvang wordt gemaakt. De cliënt aanvaardt dat in een dergelijk geval PM advocaten met de uitvoering van de opdracht zal kunnen wachten totdat het volledige bedrag van het voorschot is ontvangen.

Betaling van de declaratie
5.1
Elke cliënt dient een declaratie van PM advocaten veertien (14) dagen na factuurdatum aan de Opdrachtnemer te voldoen door storting of overmaking van het verschuldigde bedrag op de factuur vermelde bankrekening, onder vermelding van de Opdrachtnemer op wiens naam de rekening staat en van het factuurnummer. Indien betaling dient plaats te vinden op een op de factuur vermelde bankrekening van een stichting beheer derdengelden, dienen de volledige naam van die stichting en het factuurnummer bij betaling te worden vermeld. Bij overschrijding van de genoemde termijn van veertien (14) dagen is de cliënt automatisch en van rechtswege in verzuim en is de cliënt vanaf de datum van het verzuim tot en met de datum van de algehele voldoening van het bedrag aan de Opdrachtnemer of aan wie of welk betaling diende te geschieden, over het niet betaalde bedrag een vertragingsrente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente.

5.2
Indien PM advocaten bij een cliënt, die in verzuim is, overgaat tot incasso – of invorderingsmaatregelen, komen de buitengerechtelijke incassokosten geheel voor rekening van die cliënt. De buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van het alsdan te incasseren of in te vorderen bedrag, met een minimum van €150,00 per geval, met dien verstande dat PM advocaten gerechtigd is betaling door de cliënt van de werkelijke gemaakte

incasso- of invorderingskosten te verlangen, wanneer deze kosten meer mochten bedragen dan de genoemde 15%.

5.3
In het geval een gezamenlijke gegeven opdracht, zijn de cliënten hoofdelijk verbonden voor de betaling van de declaratie van de Opdrachtnemer.

Aansprakelijkheid
6.1
Indien bij de uitvoering van een opdracht van een cliënt zich onverhoopt een gebeurtenis – waaronder begrepen een nalaten – voordoet, die tot aansprakelijkheid leidt, zal uitsluitend de Opdrachtnemer daarop aangesproken kunnen worden, waarbij alsdan geldt dat de aansprakelijkheid van die Opdrachtnemer beperkt zal zijn tot het bedrag of de bedragen waarop de door PM advocaten c.q. de Opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft met inbegrip van het eigen risico dat de Opdrachtnemer in verband met die verzekering draagt. Indien en voor zover om welke reden dan ook krachtens bedoelde beroepsaansprakelijkheidsverzekering geen uitkering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van het honorarium dat de Opdrachtnemer in het kader van de desbetreffende opdracht heeft ontvangen. De Opdrachtnemer is in afwijking van het voorgaande nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in dit artikel opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet in het geval de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van de Opdrachtnemer.

6.2
PM advocaten is jegens cliënt(en) niet aansprakelijk voor fouten of tekortkomingen van of aan de zijde van derden, ongeacht of deze al dan niet door PM advocaten in opdracht van een cliënt zijn ingeschakeld. 6.3 Iedere eigen aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor onverhoopte tekortkomingen van de ingeschakelde derden is uitgesloten. De aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer gaat nooit verder dan bepaald in de Algemene Voorwaarden, ongeacht of sprake is van vorderingen uit hoofde van overeenkomst of uit anderen hoofde, met name onrechtmatige daad.

Geschillen
7.1
Op de rechtsverhouding tussen PM advocaten en haar cliënten is het Nederlandse recht van toepassing.

7.2.
Geschillen tussen een cliënt en PM advocaten zullen, ongeacht nationaliteit, woon – en/of verblijfplaats of plaats van vestiging van de cliënt, uitsluitend kunnen worden voorgelegd aan en berecht door de bevoegde Nederlandse rechter, tenzij de wet of het tuchtrecht door Advocaten een andere rechtsgang dwingend voorschrijft, ongeacht de bevoegdheid van PM advocaten en of Opdrachtnemers om een geschil voor te leggen aan enige andere bevoegde rechter.

Geldigheid
8.
In geval enige bepaling van de Algemene Voorwaarden geheel of ten dele niet geldig en/of niet afdwingbaar mocht zijn, dit ten gevolge van een wettelijk voorschrift, een rechterlijke uitspraak, of enige richtlijn, beslissing, aanbeveling of maatregel van enige plaatselijke regionale, nationale of supranationale autoriteit, instantie of van enige beroepsorganisatie, dan1wel anderszins, zal dit geen enkel gevolg hebben voor de geldigheid van alle andere bepalingen van de Algemene Voorwaarden. Als om enigerlei reden op een bepaling van de Algemene Voorwaarden geen beroep kan worden gedaan, dan geldt dat aan de desbetreffende bepaling zoveel mogelijk dezelfde betekenis moet worden toegekend als die van een geldende bepaling waarop wel een beroep kan worden gedaan.

Deponering algemene voorwaarden
9.
Deze Algemene Voorwaarden zijn op iedere door PM advocaten aanvaard(d)e opdracht van toepassing, inclusief eventuele vervolgopdrachten.

Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Noord-Holland, locatie Haarlem en kunnen worden geraadpleegd op de website van PM advocaten: www.pmadvocaten.nl