Privacy policy

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer.

Wij respecteren uw privacy en persoonlijke levenssfeer, maar regelmatig hebben wij in de zaken, welke wij voor u als advocaat doen, persoonlijke gegevens van u nodig.

In de onderstaande verklaring leest u welke gegevens wij gebruiken en hoe wij deze gegevens opslaan, beschermen en verwerken. Dit privacy beleid is van toepassing op onze website en de diensten die wij aanbieden als advocaat.

Wij behandelen uw persoonlijke gegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de recente privacywetgeving).

PERSOONSGEGEVENS

Om onze website en diensten aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens van onze cliënten. Met het begrip “persoonsgegevens” wordt informatie bedoeld waarmee u als persoon geïdentificeerd kunt worden. Deze definitie is in overeenstemming met de relevante wetgeving.

UW TOESTEMMING

Wij kunnen uw gegevens op verschillende momenten bewaren, zoals wanneer u gebruik maakt van onze diensten, als u contact met ons opneemt, in gerechtelijke procedures, bij het inschakelen van de deurwaarder, bij het inschakelen van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen, bij het maken van alimentatieberekeningen, bij het hebben van contact met de tegenpartij. Wij mogen uw gegevens verwerken, omdat wij uw toestemming hebben gekregen bij het aangaan van de afspraken, waaronder de door u bevestigde afspraken welke opgenomen staan in de opdrachtbevestiging.

Bovendien hebben wij uw gegevens nodig om de overeenkomst tussen u en ons uit te voeren. Als u ervoor kiest om uw gegevens niet te delen, dan kunnen wij als kantoor ons werk voor u niet naar behoren uitvoeren.

Wij zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming verwerken, tenzij wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

JONGER DAN 16 JAAR

Als u jonger dan 16 jaar bent, dan hebben wij toestemming van ouders of de wettelijke voogd nodig om onze werkzaamheden uit te kunnen voeren.

WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WIJ EN WAT DOEN WIJ ERMEE?

 • uw naam, zodat wij weten wie u bent en voor wie wij ons werk als advocaat/mediator uitvoeren;
 • uw geboortedatum;
 • uw adresgegevens en uw e-mailadres;
 • uw vaste dan wel mobiele telefoonnummer, zodat wij u kunnen bereiken bij een wijziging of voor een vraag
 • uw bs-nummer, indien de rechtbank ons daarom vraagt in procedures waardoor er geen uittreksel met de daarbij behorende kosten behoeft te worden aangevraagd.

BEVEILIGING

Wij doen er alles aan om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding van uw persoonlijke gegevens door onbevoegden. Hierdoor kunnen degenen die niets met uw gegevens te maken hebben, er niet bij. Wij doen dit door middel van de volgende maatregelen:

 • beveiliging van netwerkverbindingen met behulp van Basenet.
 • de toegang tot de gegevens is beperkt tot de personen die de gegevens nodig hebben.
 • alle medewerkers van PM advocaten hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.

BEWAARTERMIJN

Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet langer bewaren dan wij ze nodig hebben voor de doelen die wij eerder omschreven en welke termijn de Orde van Advocaten ons als advocaat oplegt.

MET WIE DELEN WIJ UW PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Verwerkers

Het komt voor dat andere partijen uw gegevens van ons krijgen. Wij komen met deze partijen in een verwerkersovereenkomst overeen dat zij zorgvuldig met uw gegevens omgaan en zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen. Deze partijen gebruiken uw gegevens alleen in overeenstemming met de instructies die wij geven en niet voor eigen doeleinden. Wij kunnen uw gegevens bijvoorbeeld doorgeven aan onze deurwaarder, alimentatierekenprogramma (Split online), rechtspraak (zoals de rechtbank, het gerechtshof of andere instanties waaraan een beslissing wordt voorgelegd), (advocaat) tegenpartij, Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen en ons softwareprogramma Basenet. Deze partijen zijn verwerkers in de zin van de Relevante Wetgeving.

Doorgifte                                

Wij zullen uw gegevens alleen binnen de Europese Unie verwerken. Buiten de Europese Unie verwerken wij alleen uw gegevens, als dat land een passend beschermingsniveau biedt voor uw gegevens.

Zonder uw toestemming zullen wij uw gegevens nooit naar andere landen of aan andere partijen doorgeven dan die hierboven genoemd zijn. 

LINKS

Op onze website staan links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacybescherming van deze websites. Wij adviseren u dan ook om altijd de privacy policy van de betreffende website te lezen.

COOKIES

Een cookie is een klein tekstbestand dat via de server van een website naar de browser wordt gestuurd. De browser slaat het bestandje vervolgens op in uw apparaat. Uw apparaat krijgt een uniek nummer, waarmee onze site het apparaat later weer herkent.

Wij kunnen cookies gebruiken om uw ervaring op onze website te verbeteren. Cookies zorgen er daarnaast o.a. voor dat de website snel is, u onze website veilig kan bezoeken en wij fouten op onze website kunnen opsporen.

U kunt cookies altijd zelf via de browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Er worden dan geen cookies meer opgeslagen als u onze website bezoekt.

WIJZIGING VAN HET PRIVACY BELEID

Wij kunnen dit privacy beleid aanpassen. Als wij het privacy beleid in belangrijke mate veranderen zullen wij een notificatie op onze website plaatsen samen met het nieuwe privacy beleid.

UW RECHTEN

De gegevens die wij van u verzamelen zijn persoonlijk. U heeft daarom de volgende rechten:

 • U kunt ons vragen om inzage in uw gegevens;
 • U kunt ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van uw gegevens;
 • U kunt ons vragen om een kopie van uw gegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens;
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u denkt dat wij uw gegevens onrechtmatig verwerken;
 • U kunt uw toestemming om uw gegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat u de toestemming intrekt mogen wij dan geen gegevens meer van u verwerken.

Bij andere vragen of opmerkingen over ons privacy beleid kunt u contact met ons opnemen via het telefoonnummer 023 – 5319499 dan wel via het volgende e-mailadres: info@pmadvocaten.nl dan wel via het e-mailadres van de afzonderlijke advocaten.

Met het voorgaande hebben wij zo goed als mogelijk invulling willen geven aan het nieuwe privacy beleid van de overheid, maar vanwege het feit dat nog niet exact duidelijk is wat van bedrijven als het onze verwacht wordt in het kader van de nieuwe wet- en regelgeving kan het zijn dat er op termijn nog aanvullingen dan wel wijzigingen worden doorgevoerd in ons beleid. Wij hopen op uw begrip daarvoor.

De nieuwe wetgeving kunt u vinden op de site van de overheid: www.overheid.nl